Suur-Ahvenkosken koulun järjestyssäännöt

Luomme yhdessä koko kouluun myönteisin ja avoimen ilmapiirin ja sellaiset työskentelyolosuhteet, joissa jokaisen on hyvä ja turvallista tehdä koulutyötä.

Painotamme hyviä käytöstapoja ja toisten huomioon ottamista emmekä hyväksy koulukiusaamista.

Jokainen kantaa vastuun yhteisestä omaisuudesta ja on korvausvelvollinen koulun tai toisen henkilön omaisuuden vahingoittamisesta.

Nämä järjestyssäännöt koskevat koulussa työskentelyajan lisäksi koulumatkoja, koulun kerhoja, aamu- ja iltapäivätoimintaa ja muita koulun työsuunnitelmaan kirjattuja toimintoja.

Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä kouluviranomaisen antamia ohjeita.

1. Koulun alue ja tilat

Koulukeskuksen alueella ja tiloissa noudatetaan hyviä tapoja ja henkilöstön antamia ohjeita.
Jokainen käyttäjä on vastuussa koulun tilojen ja koulualueen siisteydestä ja viihtyvyydestä.
Roskat laitetaan roskakoriin.
Kulkuneuvot mm. polkupyörät säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.
Koulun alueelta ei saa poistua luvatta.

2. Oppitunti ja varusteet

Oppitunnille saavutaan viivyttelemättä opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.
Päällysvaatteet jätetään naulakoihin.
Oppilaat ovat omalta osaltaan vastuussa työrauhasta ja luokan siisteydestä.
Oppituntia ei saa häiritä.
Oppilaiden kielenkäytön tulee olla asiallista niin oppitunneilla kuin välitunneilla. Opetusta häiritsevä esine voidaan ottaa pois. Esineen luovuttaa opettaja tunnin jälkeen tai koulupäivän jälkeen. Vaaralliset esineet luovutetaan poliisille. Esineen poisottamisesta tiedotetaan huoltajaa.
Energia- ja virvoitusjuomien nauttiminen ja tuominen kouluun on kielletty.
Pyöräretkillä edellytämme pyöräilykypärän käyttöä. Vastuu kypärän käytöstä koulumatkoilla on huoltajalla.
Oppitunneilla ja välitunneilla kännykät pidetään repuissa äänettöminä. Kännyköiden käyttö on sallittua vain opettajien luvalla. Vastuu kännyköistä on huoltajilla.
Oppituntien luvaton tallentaminen on kielletty.

3. Välitunti

Välitunnille ja välitunnilta siirtymisen on tapahduttava viivytyksettä.
Välituntialueelta poistuminen on kielletty.
Lumipallojen, kivien tms. heittely on turvallisuussyistä kielletty.
Pelit ja leikit on sallittu niille osoitetuilla alueilla.
Sisätiloissa oleskelu välituntien aikana on sallittua vain opettajan luvalla.
Välitunneilla tapahtuvista riita- ja kiusaamisasioista ilmoitetaan valvovalle opettajalle.
WC:ssä ei saa oleskella tarpeettomasti. WC:n töhriminen on kielletty.
Koulun ja oppilaiden omat välineet (lelut ja liikuntavälineet) tulee huolehtia välineille tarkoitetuille paikoille.

4. Ruokailu

Ennen ruokailua pestään kädet.
Ruokailtaessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja ruokarauhaa.

5. Tupakointi ja päihteet

Tupakka-aineiden, sähkötupakan ja päihteiden käyttö sekä hallussapito on kielletty koulussa ja koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
Poisotetut aineet luovutetaan huoltajalle.

6. Koulumatkat

Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja käyttäydytään kohteliaasti muita teillä liikkuvia kohtaan.
Koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta ilmoitetaan asianosaisten oppilaiden huoltajille. Em. tilanteiden selvittäminen kuuluu huoltajille.

7. Järjestyssääntöjen rikkominen

Jos oppilas rikkoo koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten häiritsevästi, on asiasta keskusteltava oppilaan kanssa ja otettava tarvittaessa yhteys oppilaan kotiin.
Seuraamuksista ilmoitetaan aina huoltajille.

Kasvatuskeskustelu eli KaKe:
Ensisijaisena toimenpiteenä voidaan oppilas määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun.

Muita mahdollisia seuraamuksia järjestyssääntöjen rikkomisesta ovat:
-oppilas voidaan määrätä tekemään tekemättömät kotitehtävät koulun jälkeen
-oppilaan poistaminen luokasta
-jälki-istunto, enintään kaksi tuntia. Jälki-istunnossa voi teettää tehtäviä, jotka tukevat sellaisia kasvatuksellisia tavoitteita, joilla voidaan estää jälki-istuntoon johtaneen toiminnan toistuminen tai jatkuminen.
-kirjallinen varoitus
-määräaikainen erottaminen (päätöksen tekee toimielin joka koostuu seuraavista henkilöistä: koulunjohtaja ja luokanopettaja).

Järjestyssäännöt on laadittu Suur-Ahvenkosken koulun henkilöstön, oppilaiden ja vanhempien yhteistyönä.

Vanhempainyhdistys 27.3.2014
Oppilaat ja henkilökunta14.5.2014
Sivistyslautakunta 12.6.2014